Afspraken over fiscale gevolgen subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Publicatiedatum: 07-04-2021

Het kabinet heeft ruim €455 miljoen euro uitgetrokken voor varkenshouders die hun bedrijf, in geur overbelaste situaties, vrijwillig willen beëindigen. Zij worden financieel ondersteund met de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen (Srv) die inmiddels is gesloten. Het gebruik maken van deze subsidieregeling gekoppeld aan het beëindigen van de varkenshouderij roept fiscale vragen op. LTO Nederland, POV, VLB en Belastingdienst hebben in een gezamenlijke werkgroep de fiscale vragen geïnventariseerd en werkafspraken gemaakt in het belang van varkenshouders.

Deelnemende varkenshouders aan de Srv krijgen een subsidie voor het inleveren van de varkensrechten en een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Afgesproken is dat de varkenshouder over de ontvangen subsidie geen BTW hoeft af te dragen. De subsidie moet wel in de belastingaangifte worden opgenomen als resultaat. Ook is afgesproken dat gebruik kan worden gemaakt van de ruimere toepassing van de herinvesteringsreserve aangezien de sanering wordt gezien als overheidsingrijpen. Dit geeft de deelnemende varkenshouders ruimere mogelijkheden. Bij volledige staking van het varkensbedrijf kan deze verruiming benut worden voor bijvoorbeeld omschakeling naar een nieuwe bedrijfsactiviteit.

De gezamenlijke werkgroep is er niet in geslaagd om op alle vragen een standaard antwoord af te spreken. Bij deze vragen is een visie gegeven. Als een antwoord wenselijk is kan het vraagstuk via vooroverleg aan de Belastingdienst worden voorgelegd.

De Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen is onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Hiervoor heeft het kabinet €120 miljoen euro uitgetrokken voor varkenshouders die hun bedrijf willen beëindigen in het kader van geuroverlast richting omgeving. Daar is nog €60 miljoen Urgendageld en €275 miljoen stikstofgeld bij gekomen, waardoor er totaal €455 miljoen beschikbaar is voor varkenshouders. Dit bedrag is bedoeld om varkensbedrijven dichtbij woonkernen de kans te geven te stoppen om daarmee geuroverlast op omwonenden te verminderen

Lees hier de “Vragen en antwoorden fiscale aspecten bij de uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderij 23 maart 2021”.

 

 

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

POV: ‘Data zijn van de varkenshouder en dat moet zo blijven’

Precisielandbouw en smartfarming zijn mooie beloften voor de...

Brancheorganisaties verwijzen idee vleesbelasting naar prullenbak

Een belasting op vleesproducten zoals door een aantal politieke...

E-herkenning niveau 3 via We-ID

E-Herkenning is een middel dat alle boeren van Nederland nodig...

Update Transportwaardigheid export

Afgelopen weken heeft de POV gezamenlijk met Vee en logistiek...