Disclaimer

Algemeen
Deze disclaimer (hierna te noemen: "Disclaimer") is van toepassing op de website, e-mails, ledenapp, (nieuws)berichten, producten en diensten van de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij en haar besloten vennootschap POV Uitvoering B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61024341 en 68824386 (hierna gezamenlijk te noemen: “POV”).

In geval van tegenspraak tussen uw overeenkomst met POV en deze Disclaimer prevaleert de overeenkomst.

Gebruik van onze website, ledenapp en andere producten en diensten is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze te bekijken/gebruiken en/of de (daarop) (aan)geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Website en ledenapp
De website en ledenapp zijn bedoeld voor het verstrekken van informatie (in de breedste zin van het woord) aan de gebruiker. Hoewel wij er naar streven nauwkeurige en geschikte informatie te leveren, kan POV niet garanderen dat de informatie op deze website, in de ledenapp of in door ons verzonden e-mails en (nieuws)berichten altijd juist, volledig en actueel is. Wij verzoeken u vriendelijk om ons bij het constateren van onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie, op de hoogte te stellen via info@pov.nl of telefonisch via 088 888 6605.

De informatie op onze website en ledenapp is bedoeld ter algemene informatie. POV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website en/of de ledenapp.

POV behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van onze website en de ledenapp. De inhoud van de website en ledenapp wordt “ONGEWIJZIGD “, “ZOALS BESCHIKBAAR” geleverd. POV staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische voorstellingen, links of andere bestanddelen die de website en/of ledenapp bevatten. POV verbindt zich niet tot actualisering van de informatie die de website en de ledenapp bevatten.

De inhoud van de ledenapp is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking of verdere verspreiding van de inhoud is, zonder schriftelijke toestemming van POV, niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons hierover te informeren. POV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie in of overbrenging van inhoud in de ledenapp.

E-mail en (nieuws)berichten
De inhoud van e-mailberichten en (nieuws)berichten is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking of verdere verspreiding van e-mailberichten en haar bijlagen is, zonder schriftelijke toestemming van POV, niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons hierover te informeren en het e-mailbericht dan wel de (nieuws)bericht te vernietigen. POV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie in of overbrenging van e-mail berichten en (nieuws)bericht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
POV wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de hand voor door haar beschikbaar gestelde producenten en diensten waaronder aangeboden informatie op de website, ledenapp nieuwsberichten, e-mail berichten of anderszins, fouten of omissies in die informatie alsmede het gebruik of de interpretatie van de informatie door anderen. POV aanvaardt in beginsel geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade die op enigerlei wijze verband houdt met door haar aangeboden producten en diensten of het gebruik daarvan. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van POV. Het gebruik is dus geheel voor uw eigen risico. 

Internetsites van derden, producten en diensten
Wanneer POV hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat POV de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. POV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is niet door POV geverifieerd.

Deze Disclaimer en de privacyverklaring van POV (hierna te noemen: “Privacyverklaring”) zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de disclaimer en privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vrijwaring
Beslissingen gebaseerd op door POV aangeboden producten, diensten en informatie zijn voor verantwoordelijkheid van de bezoeker/gebruiker. In ruil voor het gebruik van de door POV aangeboden producten, diensten en informatie stemt de bezoeker/gebruiker ermee in POV te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker/gebruiker op basis van die producten, diensten en informatie neemt.

Gebruik persoonsgegevens
Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten, waaronder producten en diensten op deze website en de ledenapp, maakt POV gebruik van persoonsgegevens. In de Privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van de producten en diensten van POV, met uw gegevens wordt omgegaan en op welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd.

Copyright
Deze website en de ledenapp genieten auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website en/of de ledenapp. POV behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de op de website en/of ledenapp opgenomen informatie. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden en/of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van POV. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan POV.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van de website, ledenapp en andere producten en diensten van POV is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
POV behoudt zich het recht voor de tekst van deze Disclaimer te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Bij gebruik van een POV webportaal, waaronder het I&R/VVL portaal, kan een meer specifieke disclaimer van toepassing zijn. Deze vindt u op de webpagina van het betreffende portaal. 

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.