Privacyverklaring

Producenten Organisatie Varkenshouderij
Deze privacyverklaring (hierna te noemen: “Privacyverklaring”) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij en haar besloten vennootschap POV Uitvoering B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61024341 en 68824386 (hierna gezamenlijk te noemen: “POV”). Voor POV is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. POV respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke gegevens verwerkt POV?
POV verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap van de vereniging, dienstverlening vanuit POV en uw contact met POV.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij - afhankelijk van het doeleinde - verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • UBN
 • RVO-relatienummer
 • Banknummer (van de leden die dit aan POV verstrekt hebben ten behoeve van automatische incasso’s)
 • Surfgedrag gebruikers van de website van POV
 • Overige gegevens die u actief aan POV verstrekt

Het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt is afhankelijk van de rechtsgrond en/of het doel. POV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Voor bepaalde doeleinden kan het voorkomen dat er informatie over u wordt ontvangen van derden. Als dat zo is, dan wordt de bron daarvan kenbaar gemaakt. 

Wat is de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking door POV?

POV verwerkt uitsluitend persoonsgegevens:

 1. op grond van uw toestemming;
 2. voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 3. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 4. als dit nodig is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon, en/of
 5. de behartiging van gerechtvaardigde belangen van POV of een derde, in het kader van de normale bedrijfsvoering en het versturen van berichten.

POV verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleneinden:

 1. het uitvoeren van (een) met u gesloten overeenkomst(en)
 2. dienstverlening vanuit POV
 3. het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer
 4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen
 5. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie
 6. het kunnen verzenden van digitale (nieuws)berichten
 7. het behandelen van geschillen
 8. de ontwikkeling en verbetering van onze diensten
 9. het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht en de controle daarop door derden en POV zelf

Als de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Worden persoonsgegevens uitgewisseld met derden?

POV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit voortvloeit uit de hiervoor genoemde verwerkingsgronden en doeleinden zoals de met u overeengekomen overeenkomst, het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer, de afhandeling van uw (aan)vragen, voor onderzoeksdoeleinden, om te voldoen aan een wettelijke verplichting  of op basis van uw toestemming.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering plaats?
POV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
POV bewaart uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van uw overeenkomst met POV dan wel uw afname van de diensten van/contact met POV en na beëindiging daarvan nog maximaal 7 jaar, tenzij er redenen zijn voor een langere bewaarperiode of contractueel een andere bewaartermijn is afgesproken dan wel wettelijk voorgeschreven. Bij gebreke van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de periode dat het nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe worden de gegevens beveiligd?
POV zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder een geïmplementeerd beveiligingsbeleid en het ontsluiten van toegang tot persoonsgegevens door middel van authenticatie.

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u diverse rechten, welke door POV worden gerespecteerd.  Deze rechten omvatten het recht de door POV verwerkte persoonsgegevens in te zien en het recht gegevens te corrigeren als deze gegevens niet (langer) juist zijn. Ook kunt u vanwege uw specifieke situatie bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, indien de verwerking niet gebaseerd is op uw toestemming, de uitvoering van een gesloten overeenkomst of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voorts kunt u, onder de voorwaarden zoals genoemd in de AVG, een verzoek doen tot verwijdering van persoonsgegevens of het beperken van de verwerking ervan. Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

POV maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een goede werking van onze website te kunnen garanderen. Wij gebruiken daarnaast ook marketingcookies. Ze geven ons geanonimiseerde informatie waardoor wij onze bezoekers zoveel mogelijk relevante content kunnen tonen. Ook kunnen wij u door het gebruik van marketingcookies advertenties laten zien. Wanneer u op 'doorgaan' klikt, geeft u ons toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door POV kunt u lezen in onze privacyverklaring.