Saneringsregeling is oplossing voor geur, niet voor stikstof

Publicatiedatum: 06-09-2021

De Saneringsregeling draagt weinig bij aan het stikstofvraagstuk. Dit was altijd al bekend. De regeling beoogt namelijk het tegengaan van geuroverlast bij woonkernen. En niet de aanpak van stikstof nabij natuurgebieden. POV verbaast zich dan ook over de houding van politiek en journalisten. Zij brengen voortdurend 'het nieuws' naar buiten dat de Saneringsregeling onvoldoende zou bijdragen aan de stikstofproblematiek.

De sanering van varkenshouderijen levert te weinig stikstofruimte op, volgens minister Schouten. Dit zou komen doordat het aantal deelnemers aan de regeling veel lager ligt dan beoogd. Dit is een onjuiste voorstellingt van zaken. Dat de Saneringsregeling weinig bijdraagt aan de stikstofproblematiek was altijd al bekend. Hier was de regeling ook helemaal niet voor bedoeld.  

Geurregeling werd omgekat
De saneringsregeling is opgesteld vanwege geurbelasting. Het plan was bedrijven met hoge geurscores financieel tegemoet te komen bij saneren. 

Het omkatten van de regeling van geur naar stikstof, is desastreus voor de effectiviteit. POV heeft dit steeds aangegeven bij de beleidsmakers. Immers, bij geur gaat het om bedrijven die veelal dicht tegen dorpskernen aanliggen. Bij stiktof om bedrijven die tegen een stikstofgevoelig Natura2000-gebied aanliggen.

Als stikstof het probleem is, dan kan het geld beter besteed worden aan innovatie en investeringssubsidies voor boeren. Dat levert meer rendement op. De beschikbare miljoenen komen dan ook beter tot hun recht als deze besteed worden aan innovatie. Dit is het standpunt van de POV.

Geen onteigening om stikstofdoelen te halen
POV is tegen onteigening en gedwongen opkoop voor het halen van de stikstofdoelen. Opkoop is een hele dure, maar minder effectieve maatregel. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van bureau Connecting Agri & Food. Dit bureau heeft beide opties met elkaar vergeleken. Investeren in emissiereductie is verreweg het meest kosteneffectief vergeleken met het opkopen van piekbelasters. 

Bovendien heeft de varkenshouderij inmiddels al ruim 80 procent ammoniak gereduceerd. Maar belangrijker: er ligt een plan om de stikstofuitstoot verder omlaag te brengen: het Actieprogramma Vitale Varkenshouderij. De varkenssector heeft met de overheid langjarige afspraken gemaakt. Wij gaan ervan uit dat ook de overheid achter haar afspraken blijft staan.

Deel dit bericht

Naar overzicht

Meer nieuwsberichten

POV wil hamburgers bakken voor 'vega' studenten TU Delft

De Universiteit van Delft meldde te gaan starten met een vega-kantine....

Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid

POV blij dat Reclame Code Commissie zich ook uitspreekt over juistheid schoolboeken basisonderwijs

Afspraken over fiscale gevolgen subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het kabinet heeft ruim €455 miljoen euro uitgetrokken voor...